Yönetim Danışmanlığı

  • YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Kurumsal ölçeği, kimliği ve hedefleri hangi değerlere sahip olursa olsun, aşağıdaki modellerde Yönetim Danışmanlığı hizmetleri, uzman kadrolarımız desteğinde yürütülmektedir.  Yönetim danışmanlığı hizmetimiz, kurumun öncelikleri ve hedeflerine göre, kritiklik ve önem derecesi göz önüne alınarak gerçekleştirilmektedir. DYM olarak Yönetim danışmanlığı projelerinde kullandığımız Ölçme ve Değerlendirme Parametreleri, Çalışma Metodu, Yapılabilecek Değişiklik ve İyileştirme oranları, Uzman ekibimizin Kalifikasyon ve beceri seviyesi, her zaman Proje sahibinin ve kurumun değerlendirmesine açık yürütülmektedir. Projelerimiz

Kurumsal Kimlik ve Kurum Kültürü

Değişim Yönetimi

Yeniden Yapılanma

  • KURUMSAL KİMLİK ve KURUM KÜLTÜRÜ

Uzman ekibimiz, Kurumsal Kimliği planlamada ve bu kimlikte yer alan değerlerin, çalışanlar, müşteri, proje ortakları ve toplumsal algı açısından bir kültür oluşturmasını sağlamak üzere Kurumun tüm değerlerini baştan sona iyileştirme / yeniden oluşturma projelerini üstlenir.
Kurumun, içinde bulunduğu konumu, yani sahip olduğu değerleri, üstlenmiş olduğu görevleri, kısa-orta-uzun vadeli hedefleri, mevcut organizasyon yapısı ele alnıır öncelikle. Ölçüm ve analiz sonucu elde ettiği verilerin yeterliliği, çalışma modelinin doğruluğu, organizasyon modelindeki oyuncuların yetkinliği değerlendirilerek, mevcut yapıdan hedef yapıya geçiş aşaması ve kat edilecek yol planlaması ilave edilir. Bu aşamada, inovasyon, ArGe, Mali Disiplin, Organizasyonel Gelişim, IT sistemleri… vb kritik fonksiyonların kurumsal kimlik içindeki yeri ve varlığı başta olmak üzere Organizasyonel ve Operasyonel uygulamalar değerlendirilir.
Kurumsal Kimlik faaliyetlerinin planlanmasından, uygulama evrelerinin kurgulanmasına kadar bir çok süreçte değerlendirilmek üzere, Arama konferansı, Kurumsal Check Up, SWOT Analizi, Kayıp Analizi, Organizasyonel Yeterlilik, Gizli Müşteri Araştırması, Piyasa Algısı Ölçme, Maliyet-Yarar Analizi… vb modeller kullanılmaktadır.

  • DEGİŞİM YÖNETİMİ

 Kurumsal Yapılardaki değişim ve gelişimin ciddi bir proje olarak ele alınması gerekmektedir. Zira değişimin zamanında ve etkin bir yönetim stratejisi ile karşılanamaması durumunda, genellikle geriye dönülemez bir gecikme yaşanabilmektedir. Son 20 yılda ulusal ve uluslar arası bir çok kuruluşun köklü değişimlerine tanık olunmuştur. Özellikle Organizasyonel yapıların yönetimlerinde çok kısa sürelerde yapılan değişimlerle, uzun zamandan beri uygulanmakta olan yönetim şekilleri bir anda ortadan yok olmuşlardır.
Uzman ekibimiz sayesinde, kurumsal amaç ve hedeflerin, çevresel ve yapısal bütünlüğün ihtiyaç duyduğu Değişimin bir proje olarak ele alınması sağlanmaktadır. Bu kapsamda;

Organizasyonel büyüme/küçülme ve Organizasyonel işleyişin değişmesi

Ürün, Hizmet sunma ve müşteri ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi,

Şirket ortaklıkları ve birleşmelerden kaynaklanan değişim,

İş süreçlerinin yeniden yapılanması veya iyileştirilmesi,

  • YENİDEN YAPILANMA

Gerek Süreçlerin optimizasyonu ve sürekli iyileştirme projeleri, gerek top yekün yeni baştan dizayn edilmiş yeni süreçlerin oluşumundan sonra, Organizasyonel değişim ve buna bağlı Organizasyonel işleyiş de yeni baştan ele alınmaktadır. Yeniden yapılanma faaliyetlerinde, Organizasyonel ve Operasyonel yapıların süreçleri, birbiriyle etkileşimleri, kurumsal değerler içindeki yeri ve önemi de baştan sona gözden geçirilmektedir. Yeniden yapılanma sürecinde;

Misyon, Vizyon, Politika ve Stratejilerin değerlendirilmesi

Stratejik Planların ve Politikaların ele alınması

Şirket kültürüne uygun Faaliyet Planlarının oluşturulması

Dönemsel kontroller ve değerlendirmelerin başlatılması

Raporlama ve sistem dahilinde korunması

Gibi konular ele alınmakta, yeni yapının getirdikleri değişimlerin,  mevcut yapıya bütünleşmesi sürecinin tamamında gözetim yapılmaktadır.