Proje Yönetimi

Kapsam ve İçerik

1. Tanımlar ve Metodoloji
• Proje yönetimi tanımı ve metodolojiler
• Proje kapsamının tanımlanması
• Proje başarı faktörleri üzerinde uzlaşma ve proje hedefleri
• Proje yönetiminin Organizasyonel boyutu, Rol ve sorumlulukları belirleme
• Proje yöneticisi / Lideri rolü ve sorumlulukları
• Projelerde paydaşlar
• Proje kısıt üçgeni
• Proje yaşam döngüsü
• Proje portfolyo yönetimi
• Proje risklerinin tanımlanması

2. Proje Organizasyonel Yapısı ve Stratejik Organizasyonlar
• Stratejilerin tanımlanması ve planlanması
• Projelerin sınıflandırılması
• Proje değerlendirme kriterleri (İş sonuçları, finansal ve finans dışı kaynaklara etkisi…)
• Proje yönetiminde organizasyon yapıları
• Fonksiyonel organizasyon yapısı
• Proje tabanlı organizasyon yapısı
• Matris organizasyon yapısı (güçlü, zayıf, dengeli)
• Doğru organizasyon yapısının seçilmesi
• Organizasyonlarda proje kültürünün oluşturulması

3. Proje Yönetimi Süreç Grupları
• Projenin, Planlanması, Gözden Geçirilmesi, Başlama vuruşu
• Projenin yürütülmesi, Organizasyonel uyumu, izlenmesi ve kontrolü
• Projenin kapatılması
• Süreç grupları ve bilgi alanları arasındaki ilişki

4. Proje Hedeflerinin Yönetimi
• Proje hedeflerinin belirlenmesi
• Proje ihtiyaçlarının analizi ve yönetimi
• Raporlama ve geri bildirim yönetimi
• Proje gelişim süreçlerini koruma ve revizyon yönetim

5. Proje Zaman Yönetimi
• Baştan sona planlama (ihtiyaç planlaması)
• Sondan başa planlama ( limitler planlaması)
• Koşullu adımlar ve kilometre taşları
• Gantt şeması oluşturma teknikleri
• Ağ diyagramı oluşturma teknikleri
• Aktivite ilişkilendirme metotları
• Kritik yol hesaplama teknikleri
• PERT ve diğer tahminleme teknikleri

6. Proje Maliyet Yönetimi
• Proje yaşam döngüsünün maliyet planları
• Projelerin toplam bütçesi ve maliyet öngörüleri
• Destekler ve gerçekleşen maliyet (direk, etkileşimle gelen, plan dışı…) analizi
• Proje Mali disiplini planlama

7. Proje Kalite Yönetimi
• Planlan ve elde edilenlerin değerlendirilmesi
• Kalite planı ve yönetimi
• Kalite kontrol süreçleri
• Pareto analizi, ABC Analizi, Kök Neden analizi
• Kalite ve 6 Sigma felsefesi
• Herkesin katılımı ve Organizasyonel kalite
• Proje kalitesinin iyileştirilmesi

8. Proje Kaynak Yönetimi
• İnsan ve Bilgi kaynakları (Organizasyonel Gelişim dahil)
• Teknik ve altyapı kaynakları
• Finansal kaynaklar ve gider yönetimi
• Atıl ve kullanılmayan kapasitelerin yönetimi
• Yetkinlik matrisi ve iş sürekliliği
• Proje takım tipleri ve yapıları

9. Operasyonel Risk Yönetimi
• Risk yönetimi süreci ve Operasyonel Risk Yönetimi
• Olasılık ve etki matrisi
• Risk kategorileri ve türleri
• Risklerin analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve öncelik belirleme
• Risklerin kontrol edilmesi
• Risk yönetim planı

10. Proje Satınalma ve Dış Kaynak kullanma yönetimi
• Uzmanlık ölçeğinde “Satın al” ya da “Yap” kararı
• Dış kaynakların kalitatif yönetimi
• Proje ortaklıklarındaki riskler ve Organizasyonel riskler
• Kontrat yönetimi
• Kontrat tiplerine göre risk seviyeleri
• Proje ortaklarının seçimi ve süreklilik kriterleri

11. Proje İletişim Yönetimi
• İletişim yönetimi süreci
• İletişim tipleri
• İletişim stratejileri
• İletişim planının oluşturulması